Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PRZEZ PHU INTER-SAT JACEK OPAŁKA

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.P.H.U. INTER-SAT Jacek Opałka z siedzibą w 42-300 Myszków przy ul.
Kościuszki 98, świadczy Usługę na warunkach i w zakresie określonym w Umowie
Abonenckiej i w niniejszym Regulaminie oraz w innych dokumentach będących
integralną częścią Umowy Abonenckiej.
2. Operator zapewnia prawidłową jakość sygnału, zgodną z Polskimi Normami i
zaleceniami Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
3. Regulamin niniejszy został wydany na podstawie:
– Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
– Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 2 DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1. Abonent – podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie Usług zawartej w
formie pisemnej z Operatorem (Dostawcą usług).
2. Aktywacja – czynności w wyniku których następuje uruchomienie świadczenia
Usług w Zakończeniu Sieci umożliwiające Abonentowi rozpoczęcie korzystania z Usług.
3. Awaria – techniczna wada Sieci całkowicie uniemożliwiająca korzystanie z
Usług, z wyłączeniem Przerw technicznych spowodowanych koniecznością
przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz przerw wynikających z działania Siły wyższej.
4. Biuro Obsługi – biuro Operatora zlokalizowane w ul. Kościuszki 98, 42-300
Myszków powołane celem umożliwienia Abonentowi kontaktu z Operatorem, a
także udzielania Abonentowi pomocy we właściwej realizacji Umowy.
5.Cennik – zestawienie opłat za Usługi świadczone przez Operatora na rzecz
Abonentów.
6. Gniazdo – zakończenie Sieci umożliwiające podłączenie Sprzętu do Sieci
Operatora.
7. Instalacja – właściwy ze względu na rodzaj objętych Umową o świadczenie
Usług zespół urządzeń i kabli, w tym między innymi gniazd abonenckich,
odgałęźników, rozgałęźników, filtrów, zwrotnic internetowych, zainstalowanych w
Lokalu Abonenta w sposób umożliwiający Abonentowi korzystanie z Usług.
8. Lokal – pomieszczenie mieszkalne lub użytkowe pozostające w dyspozycji
Abonenta na podstawie odpowiedniego Tytułu prawnego do lokalu, w którym
wykonana jest instalacja i w którym są świadczone Usługi.
9. Oferta – zestawienie usług świadczonych przez Operatora.
10. Okres rozliczeniowy – przedział czasu liczony jako pełen miesiąc kalendarzowy
niezależnie od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej, ustalony przez Operatora w celu
rozliczenia należnej Opłaty abonamentowej.
11. Operator – P.H.U. INTER-SAT Jacek Opałka z siedzibą w 42-300 Myszków, ul
Kosciuszki98, działający/a na podstawie stosownych zgłoszeń i zezwoleń. Ilekroć w
Regulaminie, Umowie Abonenckiej i w innych związanych z nimi dokumentach
mowa jest o czynnościach wykonywanych przez Operatora, należy rozumieć przez to
pracowników Operatora lub upoważnione przez niego osoby.
12. Opłata – szczegółowo opisane w Cenniku, należne Operatorowi jednorazowe
(Opłata jednorazowa) lub cykliczne (Opłata abonamentowa) świadczenia pieniężne,
związane z korzystaniem przez Abonenta z Usługi, do zapłaty których Abonent
zobowiązany jest na podstawie Umowy Abonenckiej.
13. Pakiet – zdefiniowany w Ofercie Operatora rodzaj i zakres świadczonych przez
Operatora Usług, nabywany przez Abonenta w drodze zawarcia Umowy
Abonenckiej.
14. Protokół Instalacji – dokument określający datę dokonania fizycznego
podłączenia Lokalu Abonenta do Sieci Operatora poprzez zamontowanie Gniazda we
wskazanym przez Abonenta miejscu.
15. Przerwa techniczna – krótkotrwałe, nie trwające dłużej niż 36 godzin w
miesiącu, przerwy w możliwości korzystania z Usług związane z prowadzeniem
przez Operatora niezbędnych prac konserwacyjnych lub innymi ważnymi względami
technicznymi lub organizacyjnymi, o której Operator powiadomi Abonentów na
stronie internetowej www.inter-sat.pl oraz na kanale informacyjnym.
16. Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący integralną część Umów o
świadczenie Usług.
17. Sieć – niepubliczna sieć telekomunikacyjna, stanowiąca własność Operatora,
umożliwiająca świadczenie Usług.
18. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć,
ani któremu, mimo dołożenia należytej staranności, nie można zapobiec. W
szczególności, siłę wyższą stanowią wyładowania atmosferyczne, nagłe zmiany
pogodowe, trzęsienia ziemi, powodzie.
19. Sprzęt – urządzenie techniczne, niezbędne do korzystania z Usług objętych
Umową Abonencką.
20. Tytuł prawny do lokalu – prawo własności, prawo użytkowania wieczystego
lub spółdzielcze prawo do Lokalu.
21. Umowa lub Umowa Abonencka – umowa o świadczenie Usług, zawarta w
formie pisemnej, na podstawie której Operator świadczy wskazane w Umowie
Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem, Cennikiem oraz innymi dokumentami
regulującymi sposób świadczenia Usług wskazanych w Umowie.
22. Urządzenie Końcowe – urządzenie pozostające w dyspozycji Abonenta, w
szczególności: telewizor, radio, komputer lub inne urządzenia audio video
przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do Zakończenia Sieci.
23. Usługa – usługa telekomunikacyjna świadczona przez Operatora, polegająca w
szczególności na udostępnianiu sygnału telewizyjnego, radiowego lub transmisji
danych oraz związane z nimi Usługi dodatkowe.
24. Zakończenie Sieci – sieć telekomunikacyjna (Instalacja) w Lokalu Abonenta
zakończona gniazdem, umożliwiająca podłączenie Urządzeń Końcowych do Sieci
lub Sprzętu i korzystanie z Usług.

§ 3 ZAWARCIE UMOWY ABONENCKIEJ
1.W celu korzystania z Usługi, Abonent zawiera z Operatorem Umowę Abonencką,
w której zobowiązuje się do przestrzegania zasad wynikających z Regulaminu i
innych dokumentów będących jej integralną częścią, a także do regularnego
uiszczania Opłat, a Operator zobowiązuje się do przestrzegania tych samych zasad i
do prawidłowej realizacji Usługi.
2. Umowa Abonencka zawierana jest na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Umowa Abonencka zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa Abonencka
może być zawarta także na czas określony, o ile Operator przewiduje taką
możliwość.
4. Umowa zawarta na czas określony i wraz z upływem okresu na jaki została
zawarta ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że Abonent
złoży stosowne oświadczenie woli w terminie 7 dni przed upływem terminu
obowiązywania tej Umowy, o braku woli przedłużenia Umowy Abonenckiej. W
przypadku gdyby oświadczenie takie nie zostało złożone, Umowa Abonencka wiązać
będzie Strony na warunkach przewidzianych w aktualnie obowiązującej Ofercie i
Cenniku Operatora, przewidzianych dla Umów Abonenckich zawieranych na czas
nieokreślony i dotyczących wybranych przez Abonenta Pakietów Usług.
5. Umowa Abonencka może być zawarta z podmiotem posiadającym Tytuł prawny
do lokalu lub dysponującym zgodą osoby, której taki Tytuł prawny przysługuje na
zawarcie Umowy Abonenckiej oraz wykonanie Instalacji w Lokalu.
6. Abonent będący osobą fizyczną może podpisać Umowę Abonencką osobiście lub
przez należycie umocowanego pełnomocnika.
7. Za Abonenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą
osobowości prawnej Umowę Abonencką podpisują osoby upoważnione do ich
reprezentacji lub za pośrednictwem należycie umocowanego pełnomocnika.
8. Z treści pełnomocnictwa, udzielonego w formie pisemnej, musi wynikać zgoda na
zawarcie Umowy Abonenckiej z Operatorem, chyba, że jest to pełnomocnictwo
ogólne udzielone w formie aktu notarialnego.
9. Przy zawieraniu Umowy Abonenckiej osoba ubiegająca się o jej zawarcie
zobowiązana jest okazać dokument potwierdzający tożsamość, a także podać
Operatorowi następujące dane:
a) imię i nazwisko;
b) adres miejsca zameldowania na pobyt stały;
c) adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż w punkcie b);
d) numer PESEL;
e) nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku
cudzoziemca – numer paszportu lub karty pobytu.
10. Operator ma prawo zażądać także od osoby ubiegającej się o zawarcie Umowy
Abonenckiej przedstawienia dokumentu potwierdzającego Tytuł prawny do Lokalu
lub pisemnej zgody na zawarcie Umowy udzielonej przez osobę, której Tytuł prawny
do Lokalu przysługuje oraz dokumentu potwierdzającego ten Tytuł.
11. Operator może nadto uzależnić zawarcie Umowy Abonenckiej od:
a) dostarczenia przez osobę ubiegającą się o jej zawarcie dokumentów
potwierdzających możliwość wykonania zobowiązań wynikających z Umowy
Abonenckiej wobec Abonenta;
b) pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej osoby ubiegającej się o zawarcie
Umowy Abonenckiej dokonanej w oparciu o dane będące w podsiadaniu Operatora
lub udostępnionych mu przez biuro informacji gospodarczej.
12.Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Abonenckiej w
przypadkach, gdy osoba ubiegająca się o zawarcie Umowy Abonenckiej nie spełni
warunków wskazanych w ust. 8, 9 i 10 niniejszego paragrafu, a także w przypadku
gdy:
a) Lokal Abonenta jest pomieszczeniem użytkowym wykorzystywanym w celach
związanych z prowadzoną przez Abonenta działalnością gospodarczą, a nadawca
programu radiowego lub telewizyjnego, który jest częścią oferowanego przez
Operatora Pakietu, nie wyraził zgody na rozpowszechnianie programu w miejscach
powszechnie dostępnych dla nieokreślonej liczby osób;
b) Operator nie ma technicznych możliwości świadczenia Usługi w Lokalu
Abonenta.
13. W ramach Umowy Operator zobowiązany jest do:
a) wykonania Instalacji i przyłączenia jej do Sieci Operatora;
b) umożliwienia Abonentowi korzystania za pomocą Sieci Operatora z Pakietów
poszczególnych Usług, wskazanych przez Abonenta w Umowie oraz określonych w
aktualnie obowiązujących Ofercie i Cenniku;
c) sprzedaży lub użyczenia Abonentowi Sprzętu, jeżeli jest on wymagany do
uzyskania dostępu do Usług;
d) administrowania udostępnionym Pakietem Usług;
e) świadczenia usług serwisowych.

§ 4 INSTALACJA ORAZ ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU I
URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH
1. Operator wykona Instalację w Lokalu Abonenta, za zapłatą Opłaty jednorazowej,
określonej w Cenniku. W przypadku zawarcia Umowy z Abonentem, w którego
Lokalu znajduje się już Instalacja, pobierana jest Opłata jednorazowa zwana Opłatą
za aktywację Usługi, określona w Cenniku.
2. Czynności wskazane w ust. 1 zostaną podjęte przez Operatora w terminie
uzgodnionym z Abonentem, nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia Umowy,
chyba że uzgodnienie daty i godziny wykonania Instalacji w tym terminie okaże się
niemożliwe z przyczyn niezależnych od Operatora. W takim wypadku wykonanie
Instalacji nastąpi w najszybszym możliwym, uzgodnionym pomiędzy Operatorem a
Abonentem terminie.
3. Na wniosek Abonenta możliwe jest ustalenie innego terminu wykonania Instalacji
aniżeli wskazany w ust. 2.
4. Opłata jednorazowa pobierana w związku z Instalacją obejmuje koszt wykonania
Instalacji oraz koszty Gniazda i kabla od węzła dystrybucyjnego do miejsca, które
Abonent wskaże, jako miejsce montażu Gniazda, o ile miejsce to będzie mogło być
zaakceptowane z technicznego punktu widzenia.
5. W przypadku konieczności zastosowania szczególnych rozwiązań technicznych w
zakresie wykonania Instalacji wszelkie koszty z tym związane zobowiązany będzie
pokryć Abonent. W przypadku stwierdzenia konieczności poniesienia takich kosztów
Operator powiadomi o tym Abonenta na piśmie i uzyska jego zgodę przed
przystąpieniem do tych prac. W przypadku gdyby Abonent takich kosztów nie
akceptował, uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez zachowania terminu
wypowiedzenia.
6. W przypadku, gdy istniejąca już w Lokalu Instalacja została samowolnie
zmieniona przez Abonenta i jej stan stwarza obawy co do możliwości świadczenia
Usług przy jej wykorzystaniu, Aktywacja Usługi może być uzależniona od
wykonania dodatkowych prac naprawczych na koszt Abonenta. Jeżeli Abonent nie
wyraża zgody na pokrycie kosztów naprawy Operator ma prawo odmówić Aktywacji
Usługi. W takim przypadku każda ze stron uprawniona jest do odstąpienia od
Umowy Abonenckiej bez zachowania terminów wypowiedzenia.
7. W celu umożliwienia Instalacji Abonent przez podpisanie Umowy Abonenckiej,
wyraża zgodę na wywiercenie otworów, mocowanie odpowiedniego wyposażenia,
oraz przeprowadzenie przewodów w Lokalu.
8. Przygotowanie Lokalu do wykonania Instalacji jest obowiązkiem Abonenta.
Operator zwolniony jest z prac polegających na przenoszeniu, przemieszczaniu lub
przesuwaniu elementów wyposażenia Lokalu Abonenta.
9. Fakt oraz datę i godzinę wykonania Instalacji, a także fakt przekazania
Abonentowi Sprzętu, jeśli taki jest niezbędne dla świadczenia Usług i jeśli nie
zostało ono przekazane przez Operatora w chwili zawierania Umowy, strony
potwierdzą poprzez podpisanie Protokołu odbioru. Podpisanie Protokołu przez
Abonenta stanowi potwierdzenie, że Sprzęt nie posiadał widocznych wad lub
uszkodzeń w chwili ich wydania Abonentowi.
10. Dostęp do Sieci będzie umożliwiony przez Operatora nie później niż w terminie
24 godzin od wykonania Instalacji.
11. Gniazda dodatkowe mogą być montowane na podstawie Umów Abonenckich
Dodatkowych, za opłatą wskazaną w Cenniku i zgodnie z Ofertą Operatora. Montaż
Gniazda dodatkowego następuje w terminie uzgodnionym z Abonentem przy
zawieraniu Umowy Abonenckiej, nie później niż na 14 dni od daty jej podpisania.
12. Zasilanie prądem Sprzętu oraz Urządzeń Końcowych odbywa się na koszt
Abonenta.
13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny Urządzeń Końcowych
oraz za brak możliwości współpracy niektórych Urządzeń Końcowych z Siecią
Operatora.
14. Operator informuje Abonenta o mających znaczenie interoperacyjnościach treści
cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem w Umowie
Abonenckiej.
15. Operator zwolniony jest z wszelkich czynności związanych z przystosowaniem
Urządzeń Końcowych do odbioru świadczonych Usług, co oznacza w szczególności,
że Abonent zobowiązany jest do dostrojenia oraz właściwej konfiguracji Urządzeń
Końcowych we własnym zakresie. Oferta Operatora może zawierać usługę
odpłatnego dostrojenia i konfiguracji Urządzeń Końcowych.
16. Jeżeli Umowa Abonencka nie stanowi inaczej, Abonent uzyskuje prawo do
instalacji jednego Zakończenia Sieci. Instalacja kolejnych Zakończeń Sieci w Lokalu
wykonywana jest za dodatkową Opłatą, określoną w Cenniku.
17. Operator zobowiązuje się udostępnić Abonentowi Sprzęt w stanie
umożliwiającym jego prawidłowe używanie. Abonent w chwili odbioru Sprzętu
potwierdza, że nie posiadał on jawnych uszkodzeń lub wad.
18. Operator ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia Instalacji znajdującej się w
lokalu Abonenta, z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych przez jej niewłaściwą
eksploatację (niezgodnie z warunkami opisanymi w instrukcji obsługi).
19. Sprzęt zainstalowany w Lokalu i oddany Abonentowi do używania pozostaje
własnością Operatora, o ile Umowa Abonencka nie stanowi inaczej.
20. Za użytkowanie Sprzętu Operatora, Abonent wnosi na rzecz Operatora
miesięczną Opłatę abonamentową wliczoną w Abonament podstawowy za Usługę
lub w wyodrębnionej wysokości określonej w Cenniku.

§ 5 ROZPOCZĘCIE, ZAWIESZANIE, OGRANICZANIE ŚWIADCZENIA
USŁUG, ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wykonania Instalacji,
Operator rozpocznie świadczenie Usług (Aktywacja), o ile nic innego nie wynika z
Umowy. Chwilą rozpoczęcia świadczenia Usług jest chwila udostępnienia
Abonentowi sygnału z Sieci do Gniazda. Z tą też chwilą Operator rozpocznie
naliczanie opłat za Usługi.
2. Na pisemny wniosek Abonenta Operator może wyrazić zgodę na zawieszenie
świadczenia Usług dostarczanych na podstawie Umowy Abonenckiej zawartej na
czas nieokreślony oraz obowiązku wnoszenia związanych z tymi Usługami opłat, na
następujących warunkach:
a) zawieszenie następuje na czas określony i wyrażony w pełnych miesiącach
kalendarzowych, nie krótszy jednak niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć
miesięcy;
b) Abonent nie zalega z żadną Opłatą wynikającą z zawartej Umowy abonenckiej;
c) zawieszenie następuje na zaakceptowany przez Operatora pisemny wniosek
Abonenta oraz pod warunkiem zwrotu Sprzętu (jeżeli występuje) w terminie 7 dni od
dnia złożenia wniosku. Postanowienia § 3 Umowy Abonenckiej stosuje się
odpowiednio;
d) termin zawieszenia biegnie od pierwszego dnia miesiąca następującego po
zgłoszeniu pisemnego wniosku przez Abonenta;
e) rozpoczęcie świadczenia Usług po okresie zawieszenia następuje na pisemny
wniosek Abonenta.
3. Prawo żądania zawieszenia świadczenia Usług nie dotyczy Usług świadczonych
na podstawie Umów zawartych na czas określony.
4. Abonent może dokonać zawieszenia świadczenia Usług nie częściej niż raz w roku
kalendarzowym.
5. Tryb rozwiązania Umowy oraz wszelkie opłaty jakie mogą być należne
Operatorowi od Abonenta w momencie rozwiązania Umowy uregulowane zostały w
Umowie.

§ 6 OPŁATY
1. Abonent zobowiązany jest do terminowego uiszczania Opłat zgodnie z Cennikiem
i zawartą Umową Abonencką. Za datę wniesienia Opłaty uznaje się datę wpływu
środków na rachunek bankowy Operatora lub wpływu środków do kasy znajdującej
się w Biurze Obsługi Operatora.
2. Abonent zobowiązany jest do uiszczania Opłaty zgodnie z wybranym przez siebie
Pakietem w terminie wynikającym z Umowy Abonenckiej.
3. Abonent zwolniony jest z Opłaty abonamentowej za Okres rozliczeniowy, w
którym nastąpiło podłączenie do Sieci / ewentualnie: Opłata abonamentowa za Okres
rozliczeniowy, w którym nastąpiło podłączenie do Sieci, naliczona zostanie
proporcjonalnie do jego trwania.
4. Opłaty abonamentowe Abonent zobowiązany jest wnosić na bieżąco z góry do 20
dnia Okresu rozliczeniowego.
5. Wniesienie Opłat abonamentowych naprzód nie zwalnia Abonenta z obowiązku
dopłaty z tytułu ewentualnego wzrostu Opłaty, który nastąpił po uprzednim ich
wniesieniu.
6. Opłata jednorazowa winna być wnoszona do ostatniego dnia miesiąca, w którym
została wykonana przez Operatora czynność, z którą jest związany obowiązek
zapłaty Opłaty.
7. Opłaty abonamentowe oraz Opłaty jednorazowe należne Operatorowi za określone
w Umowie Abonenckiej Usługi wskazane są w Umowie lub Cenniku. Cennik
dostępny jest na stronie internetowej Operatora: www.inter-sat.pl, a także w Biurze
Obsługi na każde żądanie Abonenta.
8. Operator jest uprawniony do pobierania odsetek ustawowych za opóźnienie w
płatności.
9. Rozwiązanie Umowy Abonenckiej z powodu zaległości w Opłatach nie zwalnia
Abonenta z obowiązku uregulowania kwot należnych do dnia jej rozwiązania.
10. Operator jest podatnikiem VAT i jest uprawniony do wystawiania faktur na rzecz
Abonenta. Faktura VAT za każdy okres rozliczeniowy doręczana jest Abonentowi
przez Operatora.

§ 7 ZMIANA PAKIETU
1. Abonent może dokonać zmiany wybranego Pakietu świadczonych Usług pod
warunkiem:
a) złożenia wniosku o zmianę Pakietu w Biurze Obsługi;
b) niezalegania z żadną Opłatą;
c) zapłaty Opłaty jednorazowej za zmianę Pakietu zgodnie z Cennikiem.
2. Zmiana Pakietu i zakup usług dodatkowych wymaga podpisania, pod rygorem
nieważności, Umowy dodatkowej określającej, z którego Pakietu Abonent rezygnuje
i który Pakiet wybiera, bądź jaką Usługę dodatkową zamawia zgodnie z ofertą Usług
Operatora.
3. Usługa według zmienionego Pakietu będzie świadczona począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym złożony został taki wniosek. Abonent po
dokonaniu zmiany będzie płacić Opłaty abonamentowe stosownie do wybranego
Pakietu, zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
4. Zmiany Pakietu dokonywane są w ostatnim dniu danego miesiąca. Operator
zastrzega sobie 3-dniowy termin na dokonanie zmiany Pakietu.
5.Zmiana Pakietu nie zmienia innych warunków Umowy, w szczególności czasu na
jaki Umowa została zawarta.

§ 8 ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI ABONENTA
1. Pod rygorem rozwiązania Umowy Abonenckiej przez Operatora w trybie
natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Abonenta do zaprzestania naruszeń i
bezskutecznym upływie dodatkowego 14-dniowego terminu, Abonentowi zabrania
się w szczególności:
a) naruszania lub ingerowania w Urządzenia Sieci Operatora, w Instalację wykonaną
przez Operatora oraz Instalację i urządzenia innych Operatorów Sieci, w tym
samowolnego dokonywania zmian, przeróbek, napraw, konserwacji oraz
samodzielnego usuwania uszkodzeń;
b) ingerowania w Sprzęt;
c) umożliwiania dostępu do Sieci i Sprzętu osobom trzecim;
d) zakłócania działania Sieci;
e) podejmowania działań mogących uszkodzić lub zakłócić pracę Sieci lub Instalacji
Operatora lub innych Abonentów;
f) dewastowania lub ingerowania w elementy Sieci oraz inne urządzenia
zainstalowane na klatkach schodowych, piwnicach lub w innych częściach
budynków a służących do przekazu i odbioru sygnału z Sieci;
g) blokowania działania oraz prób włamań do systemów oraz wszelkich innych
działań powodujących zakłócenia w pracy Sieci Internet;
h) rozpowszechniania w Sieci Internet treści niezgodnych z prawem polskim oraz
prawem międzynarodowym, w szczególności nielegalnego oprogramowania oraz
plików audiowizualnych;
i) podejmowania działań powodujących ingerowanie lub niszczenie danych innych
Abonentów lub Sieci Internet;
j) dokonania innych czynności niezgodnych z Umową bądź Regulaminem.
2.W przypadku stwierdzenia naruszeń lub ingerencji o których mowa w § 8 pkt.1,
Operator zastrzega sobie możliwość zawiadomienia właściwych służb, w trybie
przewidzianym prawem, o takich naruszeniach oraz przekazania danych osoby, która
dopuściła się takich naruszeń.
3.W przypadku naruszenia bezpieczeństwa i integralności sieci bądź usług Operator
uprawniony jest do:
a) eliminacji przekazu komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu sieci lub Usług;
b) przerwania lub ograniczenia świadczenia Usługi Abonentowi, który wysyła
komunikaty zagrażające bezpieczeństwu sieci lub Usług.
4. W razie stwierdzenia, że Urządzenie końcowe Abonenta jest źródłem potencjalnie
niebezpiecznego oprogramowania (wirusy, trojany, robaki internetowe i itp.) lub
niechcianej informacji handlowej (spam) Operator zastrzega sobie możliwość
przerwania Usługi. W przypadku, gdy mimo wezwania do zaniechania naruszeń i
udzielenia Abonentowi 14-dniowego terminu naruszenia nie zostaną usunięte lub
będą się powtarzać, Operator uprawniony jest do żądania zapłaty przez Abonenta
kary umownej z tytułu szkód wyrządzonych przez Abonenta w Sieci, w wysokości
określonej w Cenniku.
5. Abonent zobowiązany jest poinformować Operatora w terminie 7 dni na piśmie o
zmianie jego danych osobowych i adresu.
6. Abonent ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które wyrządził
Operatorowi i innym Abonentom naruszając postanowienia niniejszego Regulaminu
lub Umowy.
7. Operator uprawniony jest do żądania naprawienia szkody przez Abonenta poprzez
zapłatę kary umownej określonej w Umowie Abonenckiej dla wyraźnie wskazanych
przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Abonenckiej przez
Abonenta, zaś jeśli kara umowna nie została w Umowie Abonenckiej przewidziana –
do żądania naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 9 ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPERATORA
1. Obowiązkiem Operatora jest utrzymanie Sieci w stanie zapewniającym
świadczenie Usług zgodnie z zawartą Umową Abonencką, niniejszym Regulaminem
oraz z obowiązującymi normami.
2. Operator zobowiązany jest do zapewnienia Abonentom nieodpłatnego serwisu
technicznego, na zasadach określonych w § 10.
3. Operator zobowiązany jest informować wszystkich Abonentów z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem, o wszelkich zmianach, a także o przerwach w pracy Sieci,
związanych z Przerwą techniczną. Informacja taka przekazana zostanie za
pośrednictwem komunikatów emitowanych na kanale informacyjnym lub stronie
internetowej www.inter-sat.pl
4. Za zgodą Abonenta udzieloną na piśmie Operator uprawniony jest do
dokonywania doręczeń korespondencji kierowanej do Abonenta, w szczególności
komunikatów, zawiadomień, rachunków, faktur, wezwań do zapłaty, na wskazany
przez Abonenta adres poczty elektronicznej.

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA ORAZ ZAKRES OBSŁUGI
SERWISOWEJ
1. Operator ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie Abonent poniósł w związku z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, chyba że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie Usług było następstwem okoliczności, za które Operator nie
ponosi odpowiedzialności.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
a) stan techniczny Urządzeń Końcowych Abonenta;
b) szkody wyrządzone przez Abonenta w Sieci lub Instalacji;
c) przerwy i zakłócenia spowodowane Siłą Wyższą, lub innymi niezależnymi od
Operatora okolicznościami, w szczególności działaniem lub zaniechaniem osób
trzecich za które Operator nie ponosi odpowiedzialności, innych niż podmioty z
których usług Operator korzysta przy wykonywaniu Umowy;
d) formę i treść reemitowanych programów telewizyjnych i radiowych;
e) zaprzestanie nadawania programów przez nadawców;
f) formę i treści rozpowszechniane przez Abonent w Sieci Internet.
3. W przypadku przerwy w świadczeniu Usługi na skutek Awarii Abonentowi
przysługuje prawo obniżenia Opłaty abonamentowej za Okres rozliczeniowy,
obliczonej proporcjonalnie do ilości dni, w których Usługi za ten Okres nie były
świadczone lub były świadczone nienależycie.
4. W przypadku przerwy w świadczeniu Usługi na skutek Awarii będącej
następstwem okoliczności, za które Operator ponosi odpowiedzialność, Abonentowi
przysługuje dodatkowo kara umowna w wysokości 1/30 Opłaty abonamentowej za
każdy dzień przerwy.
5. Do okresu, za który obniża się Opłatę abonamentową oraz za który Abonentowi
przysługuje dodatkowo kara umowna, nie wlicza się czasu, w którym usunięcie
Awarii nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie Abonenta.
6. Wypłata kary umownej następuje na podstawie reklamacji złożonej przez
Abonenta w trybie określonym w § 11 Regulaminu.
7. Kwoty odszkodowań lub innych należności zostaną zgodnie z dyspozycją
Abonenta wypłacone lub zaliczone na poczet zaległych lub przyszłych należności, w
terminie 14 dni od dnia wskazania przez Abonenta sposobu rozliczenia.
8. W celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Sieci oraz zapewnienia
prawidłowego świadczenia Usługi Operator ma prawo do czasowego wyłączania
całej Sieci lub niektórych jej fragmentów, co jest związane z pozbawieniem
Abonenta dostępu do Usługi.
9. Krótkotrwałe, nie trwające dłużej niż 36 godzin w miesiącu, przerwy w
możliwości korzystania z Usług związane z prowadzeniem przez Operatora
niezbędnych prac konserwacyjnych lub innymi ważnymi względami technicznymi
lub organizacyjnymi, nie stanowią naruszenia Umowy Abonenckiej i Abonentowi nie
przysługuje z tego tytułu kara umowna wskazana w ust. 4.
10. Operator zapewnia serwis techniczny w dni powszednie w godzinach pracy Biura
Obsługi, to jest od 9:00 do 17:00. Po godzinach pracy, w dni wolne od pracy oraz w
dni świąteczne wszelkie usterki należy zgłaszać telefonicznie na numer Operatora
podany w Umowie, na kanale informacyjnym lub na stronie internetowej. Usterki
usuwane będą w pierwszym dniu pracy po dniach wolnych.
11. Abonent zobowiązany jest do umożliwienia Operatorowi przeglądu instalacji
oraz Sprzętu znajdujących się w Lokalu Abonenta. Obowiązek ten rozciąga się także
na Urządzenia Końcowe będące własnością Abonenta, jeśli zachodzi podejrzenie, że
ich praca jest przyczyną wadliwego funkcjonowania Sieci lub niektórych jej
urządzeń. Termin każdorazowo będzie uzgadniany pomiędzy Stronami. W
przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że uszkodzenie instalacji, lub wadliwość
Urządzenia Końcowego Abonenta powoduje nienależyte funkcjonowanie Sieci,
Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego udostępnienia Lokalu Operatorowi i
umożliwienia dokonania przeglądu Instalacji i usunięcia nieprawidłowości. Odmowa
dostępu do Lokalu lub Urządzeń Końcowych uprawnia Operatora do
natychmiastowego rozwiązania Umowy Abonenckiej po uprzednim wezwaniu
Abonenta do udostępnienia Lokalu i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu.
12. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sieci, Operator
zobowiązuje się do podejmowania działań interwencyjnych i niezwłocznego
usunięcia nieprawidłowości.
13. O każdorazowym braku możliwości korzystania z Usługi Abonent zobowiązany
jest powiadomić Operatora telefonicznie na numer 602641114 lub na jeden z
numerów wskazanych w Umowie Abonenckiej, niezwłocznie po zaistnieniu takiego
braku.
14. Abonent zobowiązany jest do umożliwienia Operatorowi dostępu do miejsca
awarii.
15. Wszelkich zmian, przeróbek lub ingerencji w Sieć może dokonać wyłącznie
Operator.
16. Usterki w funkcjonowaniu Sieci związane z:
– wadami lub uszkodzeniami Urządzeń Końcowych niezależnymi od pracy Sieci,
– rażącym niedbalstwem Abonenta,
– postępowaniem Abonenta niezgodnym z instrukcją obsługi Sprzętu,
wiążą się z możliwością nałożenia na Abonenta kosztów obsługi serwisowej
określonych w Cenniku oraz kosztów dojazdu serwisu do Lokalu.

§ 11 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacja Usługi telekomunikacyjnej może dotyczyć:
a)niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie Abonenckiej terminu
rozpoczęcia świadczenia Usługi telekomunikacyjnej;
b) niewłaściwej jakości świadczonych usług;
c) niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi telekomunikacyjnej;
d) nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi
telekomunikacyjnej.
2. Reklamację Abonent składa pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie lub ustnie
do protokołu w Biurze Obsługi Operatora. W przypadku złożenia reklamacji
pisemnie lub ustnie do protokołu upoważniona osoba reprezentująca Operatora
przyjmująca reklamację jest obowiązana niezwłocznie potwierdzić jej przyjęcie. W
przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną,
Operator jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji do
potwierdzenia jej przyjęcia w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu oraz
numeru telefonu, chyba że udzielono odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od
dnia jej złożenia.
3. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu
rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi
telekomunikacyjnej lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub
miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe
obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi. Reklamację złożoną po upływie
tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Operator powiadamia
Abonenta.
4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię, nazwisko, adres Abonenta;
b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
d) numer ewidencyjny nadany reklamującemu przez Operatora lub adres miejsca
zakończenia Sieci;
e) datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usług –
w przypadku reklamacji, dotyczącej terminu rozpoczęcia świadczenia Usług;
f) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku gdy
reklamujący żąda ich wypłaty;
g) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej
należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności;
h) podpis Abonenta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
5. W przypadku, gdy reklamacja złożona pisemnie, ustnie do protokołu lub
telefonicznie nie spełnia warunków określonych w ust. 4 lit. a-e, g i h, upoważniona
osoba reprezentująca Operatora przyjmująca reklamację jest obowiązana do
niezwłocznego poinformowania Abonenta o konieczności jej uzupełnienia.
6. W przypadku gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 4
lit. a-e, g i h Operator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia
reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając
termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że
nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie
reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu
reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
7. Prawidłowo złożona reklamacja podlega rozpatrzeniu przez Operatora w terminie
30 dni od dnia jej złożenia.
8. Operator w terminie 30 dni od złożenia reklamacji udziela w formie pisemnej
odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
a) nazwę Operatora;
b) powołanie podstawy prawnej;
c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
d) w przypadku przyznania odszkodowania – określenie wysokości kwoty i terminu
jego wypłaty;
e) w przypadku zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej
zwrotu;
f) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie
dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy
reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o
których mowa w art. 109 i 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne;
g) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Operatora, z podaniem
zajmowanego przez niego stanowiska.
9.W przypadku nie uwzględnienia reklamacji w całości lub części, odpowiedź na
reklamację powinna:
a) dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;
b) zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą.
10. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Abonentowi przysługuje prawo
dochodzenia roszczeń wobec Operatora na drodze polubownej w trybie art. 109 i 110
Ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz prawo dochodzenia roszczeń w
postępowaniu sądowym.
11. Złożenie przez Abonenta reklamacji, powoduje zawieszenie obowiązku
uiszczenia zapłaty za reklamowany Okres rozliczeniowy do czasu rozpatrzenia
reklamacji. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Abonent
zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty w terminie 14 dni od doręczenia mu pisma
zawierającego decyzję w sprawie reklamacji.

§ 12 ZMIANA REGULAMINU I CENNIKA
1. W trakcie obowiązywania Umowy Abonenckiej Operator może dokonywać zmian
Regulaminu oraz zmian wysokości Opłat określonych w Cenniku.
2. O zmianie Regulaminu lub Cennika Operator poinformuje Abonenta na piśmie, z
wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmian
informując jednocześnie Abonenta o przysługującym mu prawie do wypowiedzenia
Umowy ze skutkiem natychmiastowym, aż do dnia wejścia w życie zmian. Nadto
Operator poinformuje Abonenta o tym, że w razie skorzystania z prawa
wypowiedzenia umowy Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze
oraz roszczenia o zwrot ulgi związanej z zawarciem Umowy Abonenckiej na
warunkach promocyjnych. Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot
udzielonej Abonentowi ulgi wówczas, gdy wprowadzane zmiany wynikają
bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub usunięcia niedozwolonych
postanowień umownych, z decyzji Prezesa UKE, powodują obniżenie cen usług
telekomunikacyjnych lub dodania nowej usługi.
3. Na żądanie Abonenta, który udostępnił swoje dane: imię i nazwisko, numer
PESEL lub nazwę i numer dowodu tożsamości oraz adres korespondencyjny,
Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku drogą
elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej
lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.
4. W razie odstąpienia od Umowy Abonenckiej w trybie przewidzianym w ustępie
poprzednim, Umowa kończy swoje obowiązywanie z końcem okresu
rozliczeniowego, w którym Abonent złożył oświadczenie o odstąpieniu. Abonent
zobowiązany jest do uregulowania wszelkich opłat należnych Operatorowi w chwili
złożenia oświadczenia.
5. W przypadku zmiany Cennika w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie
Abonent, który dokonał zapłaty Opłat abonamentowych za kilka Okresów
rozliczeniowych naprzód, jeśli Opłaty uległy obniżeniu uprawniony jest do żądania
zwrotu lub zaliczenia nadpłaconych Opłat na poczet przyszłych należności, jeśli zaś
Opłaty uległy podwyższeniu zobowiązany jest do dopłacenia Opłat zgodnie z nowym
Cennikiem, w terminie nie dłuższym niż do końca Okresu rozliczeniowego, w
którym nastąpiła zmiana Cennika.

§ 13 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZACE USŁUG
TELEWIZJI KABLOWEJ
1. Zmiana częstotliwości nadawania programu nie stanowi zmiany Umowy. O takiej
zmianie Operator powiadomi Abonenta co najmniej 14 dni wcześniej na kanale
informacyjnym lub stronie internetowej Operatora.
2. Abonent może zlecić Operatorowi czynność polegającą na dostrojeniu kanałów
telewizyjnych lub radiowych w Urządzeniu Końcowym, w zamian za zapłatę Opłaty
jednorazowej wskazanej w Cenniku.
3. Abonent może dokonać zmiany wybranego Pakietu świadczonych Usług zgodnie z
postanowieniami § 7 Regulaminu.

§ 14 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE USŁUG
INTERNETOWYCH
1. W przypadku zawarcia Umowy o świadczenie Usług internetowych z Abonentem,
w którego Lokalu wykonana już została Instalacja na potrzeby świadczenia Usług
telewizji kablowej, Operator przystosowuje istniejącą Instalację w sposób
umożliwiający świadczenie Usług internetowych objętych Umową, w zamian za
zapłatę Opłaty jednorazowej, określonej w Umowie i Cenniku. Do terminu
przystosowania Instalacji ma zastosowanie § 4 ust. 2 i 3.
2. Warunkiem uzyskania dostępu do Sieci jest posiadanie aktywnego pakietu
telewizji kablowej, co wynika z przyczyn o charakterze techniczno-organizacyjnym.
3. Abonent może podłączyć do Sprzętu – modemu kablowego bez zgody Operatora
tylko jedno Urządzenie Końcowe, pod rygorem rozwiązania umowy przez Operatora
ze skutkiem natychmiastowym.
4. W celu przyłączenia kolejnego Urządzenia Końcowego (komputera) Abonent na
własny koszt dokonuje rozdzielenia połączenia, instalując niezbędne urządzenia, i
zgłasza chęć podłączenia kolejnego Urządzenia Końcowego w Biurze Obsługi.
Kolejne Urządzenie Końcowe może być podłączone wyłącznie w obrębie tego
samego Lokalu.
5. Abonent może zmienić Pakiet świadczonych Usług internetowych na
zapewniający wyższą lub niższą szybkość łącza zgodnie z postanowieniami § 7
Regulaminu.
6. W przypadku stwierdzenia zakłóceń w kanale zwrotnym, pochodzących z
Instalacji w Lokalu Abonenta, Operator ma prawo zablokować kanał zwrotny bez
uprzedniego powiadomienia Abonenta. Operator zobowiązany jest jednakże
niezwłocznie powiadomić Abonenta o dokonanej blokadzie. Abonent jest
zobowiązany do niezwłocznego udostępnienia Lokalu celem zbadania przyczyn
nieprawidłowości oraz ich usunięcia.

§ 15 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE ZAWARCIA
UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORCY
1. Umowa Abonencka może zostać zawarta w Biurze Obsługi lub poza nim.
2. W przypadku zawarcia Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora
Abonent, do której zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Operator wyda Abonentowi
dokument Umowy lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub, za
zgodą Abonenta, na innym trwałym nośniku.
3. Operator przekazuje Abonentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na
trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, przed rozpoczęciem
świadczenia usługi.
4. Abonent, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem:
a) bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy;
b) dodatkowych kosztów dostarczenia Sprzętu, jeżeli Abonent wybrał sposób
dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Operatora;
c) zapłaty wynagrodzenia za Usługę dotychczas wykonaną, jeśli została
wykonywanie Usługi rozpoczęło się na wyraźne żądanie Abonenta przed upływem
terminu do odstąpienia od Umowy, które to koszty ponosi Abonent.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 c 2. Opłatę oblicza się proporcjonalnie do
zakresu wykonanej Usługi, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie Ceny.
6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy.
7. Operator na żądanie Abonenta może wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia
Usługi przed upływem terminu do odstąpienia.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na
odległość nie przysługuje Abonentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie Usługi, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Abonenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu.
c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
9. Abonent może odstąpić od Umowy, składając Operatorowi oświadczenie o
odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.
U. z 2014 r., poz. 827). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adresy kontaktowe
Operatora, wskazane w Umowie.
10. W oświadczeniu umieścić należy co najmniej następujące informacje:
– oznaczenie Operatora (imię i nazwisko / nazwę przedsiębiorcy, pełny adres
pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail)
– oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi, z oznaczeniem, jakiej
usługi Umowa dotyczy;
– data zawarcia Umowy;
– imię i nazwisko Abonenta, jego adres, numer Abonenta, jeżeli został nadany;
– podpis Abonenta (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej), data.
11. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej
poza lokalem przedsiębiorstwa Umowę uważa się za niezawartą.
12. W przypadku odstąpienia od Umowy Operator zwróci otrzymane płatności, w
tym koszty dostarczenia Sprzęty (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Abonenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Operatora), niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Operator został poinformowany
o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonany
zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Abonenta
użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Abonent wyraźnie zgodził się na inne
rozwiązanie.
13. W przypadku odstąpienia od Umowy Abonent zobowiązany jest zwrócić
otrzymane w wykonaniu Umowy świadczenie Operatorowi, w szczególności
Abonent zobowiązany jest do zwrotu Operatorowi zainstalowanego Sprzętu, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Abonenta od Umowy.
Abonent ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Sprzętu będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Sprzętu.
14. Operator informuje, że rzeczy dostarczone Abonentowi na podstawie zawartej
Umowy, nie mogą posiadać wad fizycznych ani prawnych.
15. Zmiany Regulaminu oraz Umowy w zakresie informacji wymienionych w art. 12
ust. 1 ustawy o prawach konsumenta mogą być zmienione jedynie za wyraźną zgodą
Abonenta.
16. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym § 15 do Umów zawieranych na
odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa stosuje się odpowiednio pozostałe
postanowienia Regulaminu.

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku powstania sporu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy
spór może być rozstrzygany w drodze mediacji przewidzianej w art. 109 ustawy
Prawo telekomunikacyjne, lub zostać poddany pod rozstrzygnięcie polubownego
sądu konsumenckiego przy Prezesie UKE, zgodnie z art. 110 ustawy Prawo
telekomunikacyjne.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia
16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800 ze zm.), Rozporządzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi
telekomunikacyjnej (Dz.U. z 2004 r., poz. 284). oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
3. Regulamin wchodzi w życie od 01.12.2014 roku.

                                                                                                                                  Data i podpis abonenta